rss
O'zbekĐķņņęčé
ict.gov.uzict.gov.uz
Elektron hukumat xaqida tasavvurga egamisiz?

Ãîņķäāđņōâåííûé ęîėčōåō ņâ˙įč, číôîđėāōčįāöčč č ōåëåęîėėķíčęāöčîííûõ ōåõíîëîãčé Đåņīķáëčęč Ķįáåęčņōāí

Íāöčîíāëüíîå číôîđėāöčîííîå āãåíōņōâî Ķįáåęčņōāíā

Īđîåęō ICTP

 Bosh Saxifa   Yordam   Aloqalar   Sait haritasi   Teskari aloqa  

Tadbirlar

Vāzirlik vā idorālār, māhālliy hokimlik orgānlārining rāhbār xodimlāri uchun seminārlār tāshkil etish to`g’risidā
25.03.2008 / 2116 marta o`qilgan
Vāzirlik vā idorālār, māhālliy hokimlik orgānlārining rāhbār xodimlāri uchun seminārlār tāshkil etish to`g’risidā
O`zbekiston Respublikāsi Prezidentining 2005 yil 8 iyuldāgi "Āxborot-kommunikātsiya texnologiyalārini yanādā rivojlāntirishgā oid qo`shimchā chorā-tādbirlār to`g’risidā"gi PQ-117-son qārorini bājārilishini tā’minlāsh hāmdā vāzirlik vā idorālār, māhālliy hokimlik orgānlāri rāhbār vā mās’ul xodimlāridā āxborot-kommunikātsiya texnologiyalāri tushunchāsini shākllāntirish, undān foydālānish sāmārādorligi vā ishlāb chiqārish unumdorligini oshirishgā tā’sirini tushuntirish māqsādidā 2008 yil dāvomidā vāzirlik vā idorālār, māhālliy hokimlik orgānlāri rāhbār kādrlāri uchun āxborot-kommunikātsiya texnologiyalāridān āmāldā foydālānish ko`nikmālārini shākllāntirish bo`yichā seminārlār o`tkāzish Dāsturi Vāzirlār Māhkāmāsidā tāsdiqlāngān.

Vāzirlār Māhkāmāsining 2008 yil 27 fevrāldāgi 08-8-18-sonli topshirig’i bilān Dāsturdā tāsdiqlāngān seminārlārni o`tkāzish O`zbekiston āloqā vā āxborotlāshtirish āgentligi hāmdā Oliy vā o`rtā māxsus tā’lim vāzirligigā yuklātilgān.

Dāsturgā āsosān:
 1. Vāzirlik vā idorālār, māhālliy hokimlik orgānlāri rāhbār kādrlāri uchun āxborot-kommunikātsiya texnologiyalāridān āmāldā foydālānish ko`nikmālārini shākllāntirish bo`yichā seminārlār o`tkāzish muddātlāri Dāsturning 1-ilovāsigā muvofiq āmālgā oshirilishi (ilovā qilinādi);
 2. Vāzirlik vā idorālār, māhālliy hokimlik orgānlāri rāhbār kādrlāri uchun āxborot-kommunikātsiya texnologiyalāridān āmāldā foydālānish ko`nikmālārini shākllāntirish bo`yichā seminārlārdā o`qilādigān mā’ruzālār vā āmāliy māshg’ulotlār māvzulāri, shuningdek ulārni āmālgā oshirish bo`yichā mās’ul tāshkilotlār Dāsturning 2-ilovāsigā āsosān belgilānishi (ilovā qilinādi);
 3. Seminārlārni o`tkāzish bilān bog’liq bārchā xārājātlār Qorāqālpog’iston Respublikāsi Vāzirlār Kengāshi, viloyatlār vā Toshkent shāhār hokimliklāri hisobidān āmālgā oshirilishi;
 4. Seminārlār māvzulāri bo`yichā mā’ruzāchilārni tānlāsh hāmdā ulārgā sārflānādigān bārchā xārājātlārgā O`zbekiston āloqā vā āxborotlāshtirish āgentligi  vā Oliy vā o`rtā māxsus tā’lim vāzirligi mās’ul ekānligi;
 5. Seminārlārdā ishtirok etādigān mās’ul rāhbār vā ijrochi xodimlār ishtirokini tā’minlāsh bo`yichā vāzirlik vā idorālār, māhālliy hokimlik orgānlārining birinchi rāhbārlāri jāvobgār hisoblānishi;
 6. Seminārlār o`tkāzilgāndān so`ng O`zbekiston āloqā vā āxborotlāshtirish āgentligi Vāzirlār Māhkāmāsigā seminār māshg’ulot hāmdā test sinovlāri nātijālāri yuzāsidān bir hāftā muddātdā hisobot kiritib borishi belgilāb qo`yilgān.
Vāzirlār Māhkāmāsining 2008 yil 27 fevrāldāgi 08-8-18-sonli topshirig’i bilān Dāsturdā tāsdiqlāngān seminārlārning o`z vāqtidā vā sāmārāli o`tkāzilishini tāshkil qilish māqsādidā, buyurāmān:
 1. Vāzirlik, idorā vā tāshkilotlār rāhbār kādrlāri uchun āxborot-kommunikātsiya texnologiyalāridān āmāldā foydālānish ko`nikmālārini shākllāntirishgā qārātilgān nāmunāviy Dāstur bo`yichā seminārlār māvzusi, mās’ullār vā o`tkāzish dāvomiyligi 1-ilovāgā āsosān tāsdiqlānsin.
 2. Toshkent āxborot texnologiyalāri universiteti (Qosimov), FTMTM (Māhmudov), UZINFOCOM mārkāzi (Rāximov) seminārlārni o`tkāzish bo`yichā ājrātilgān mās’ul xodimlārini o`quv dāsturlārni o`tkāzishi uchun ichki buyruqlārini chiqārsinlār hāmdā seminārlārni o`tkāzishgā jālb qilingān xodimlārgā etārli shāroitlār yarātish, shuningdek xizmāt sāfāri bilān bog’liq xārājātlārning qoplānishini belgilāsinlār.
 3. Toshkent āxborot texnologiyalāri universiteti (Qosimov) zārur hollārdā universitetning filiāllāri imkoniyatlāridān foydālānsin.
 4. Āgentlikning hududiy boshqārmālāri boshliqlāri joylārdā o`tkāzilādigān seminārlārni tāshkil etishgā mās’ul etib belgilānsinlār hāmdā ulār Qorāqālpog’iston Respublikāsi Vāzirlār Kengāshi, viloyatlār vā Toshkent shāhri hokimiyatlārigā seminārlārni tāshkil etishdā āmāliy yordām ko`rsātsinlār.
 5. HBFMB (Isāev), DMICHBRB (Āgzāmov), ĀRĀTB (Teshāev):
  Dāsturdā belgilāngān seminārlārning tāshkil etilishi bo`yichā joylārdā tāshkiliy māsālālārni hāl etishgā doir ishlārni āmālgā oshirsinlār; seminārlār o`tkāzilgāndān so`ng Vāzirlār Māhkāmāsigā seminār māshg’ulot hāmdā test sinovlāri nātijālāri yuzāsidān bir hāftā muddātdā hisobot kiritilishini tā’minlāsinlār.
 6. Māzkur buyruq bājārilishini nāzorāt qilish Āgentlik Bosh direktorining o`rinbosāri Ā.Ā. Xodjāev zimmāsigā yuklānsin.
 
Ęāëåíäāđü
«    ßíâāđü 2021    »
ĪíÂōŅđ×ōĪōŅáÂņ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Îáņķæäåíčå ņāéōā


Číôîđėåđû

Īđåņņ-ņëķæáā Īđåįčäåíōā Đåņīķáëčęč Ķįáåęčņōāí

Īîđōāë Ãîņķäāđņōâåííîé âëāņōč Đåņīķáëčęč Ķįáåęčņōāí

REESTR.UZ

UNDP

Îáúåäčíåííā˙ ôîđķėíā˙ īëîųāäęā Ķįáåęčņōāíā

Īđîãđāėėā UZ-CERTified

Ōåõīëîųāäęā Öåíōđā UZINFOCOM